Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ενός (1)  ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για Ορθοπεδική χρήση, (CPV  33111400-5)   (KAE  9749), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.…

Διενέργεια ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (CPV  90911200-8)  (KAE 0439). Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  144.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1)…