Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ενός (1)  ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για Ορθοπεδική χρήση, (CPV  33111400-5)   (KAE  9749), για…