Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια  ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, (CPV- 39512100-5, Σεντόνια Κλινοστρωμάτων)  (ΚΑΕ 1139), Προϋπολ. δαπάνης 5.000,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «είδη Παντοπωλείου»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ  «είδη Παντοπωλείου»  (KAE 1511) (CPV 15000000-8, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα)» για κάλυψη αναγκών περίπου δέκα (10) μηνών. Προϋπ. δαπάνης  21.000,00 € συμπερ.  ΦΠΑ 13%, με…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κατηγορίες: Κατεψυγμένα ψάρια, Κατεψυγμένα λαχανικά, Γαλακτοκομικά προϊόντα)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κατηγορίες:  Κατεψυγμένα ψάρια , Κατεψυγμένα λαχανικά,  Γαλακτοκομικά προϊόντα), προϋπ. δαπάνης   19.500,00 €  συμπ. ΦΠΑ 13%  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για    Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως  (CPV 38434570-2,   Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων) (KAE   1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την…

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm, Ορθοπεδικό

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Ενός (1)  Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm  Ορθοπεδικό (CPV 33111400-5) «Συσκευές Ακτινοσκόπησης» (KAE  974901Ν). Προϋπ. δαπάνης 85.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: «Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο».(CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439),Προϋπολ. δαπάνης  27.988,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Μεταφορά βιολογικού υλικού»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: «Μεταφορά βιολογικού υλικού»(CPV 60000000-8) «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού») (ΚΑΕ 0439), Προϋπολ. δαπάνης  6.180,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο…

Διενέργεια Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού, για την « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού  Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν  (1)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »  (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)  ο οποίος θα…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας Nοσοκομειακών Aποβλήτων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας  Νοσοκομειακών Αποβλήτων(CPV 90524100-7 (KAE 0846), Προϋπολ. δαπάνης  50.000,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους, …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Αναλωσίμων έγχυσης» και «Συσκευών και οργάνων μετάγγισης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια  «Αναλωσίμων έγχυσης» (CPV 33194120-3)  και «Συσκευών και οργάνων μετάγγισης»  (CPV 33194200-8) (ΚΑΕ 1311).  Προϋπ. δαπάνης 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με…