Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού (τρις) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού  (τρις) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν  (1)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »  (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)  ο οποίος…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας Nοσοκομειακών Aποβλήτων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας  Νοσοκομειακών Αποβλήτων(CPV 90524100-7 (KAE 0846), Προϋπολ. δαπάνης  50.000,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους, …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια  : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV 33696200-7) (KAE   1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή}καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων ».Προϋπολ. δαπάνης 71.000.00…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια : «Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος (CPV 38432100-3, Συσκευές ανάλυσης αερίων) (KAE   1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος} καθώς και  των αναλωσίμων…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών : «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια των  ειδών : «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 22900000-9) (ΚΑΕ 1719), ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8) (ΚΑΕ 1261)  »Προϋπολ. δαπάνης 15.300,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: « Α) Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας , Β) Ειδών Εστίασης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια :« Α) Διαφόρων  Ειδών Καθαριότητας (CPV  39224300-1) (ΚΑΕ 1381) και Β) Ειδών Εστίασης (CPV 39221180-2) ( ΚΑΕ 1129) »,Προϋπολ. δαπάνης 13.000,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου …

Διενέργεια Επαναληπτικού (δις) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού  (δις) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν  (1)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »  (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)  ο οποίος…