Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ {CPV 33162200-5,  } (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 17.081,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης τη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια  ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  9.500,00 € συμπ. ΦΠΑ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»  (CPV 64121100-1)» (ΚΑΕ 0831). Προϋπολ. Δαπάνης 2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για ανάθεση του έργου: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ των δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν.Ζ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ των τριών (3) δεξαμενών πετρελαίου του Γ.Ν.Ζ. Προϋπ. δαπάνης   21.965,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής δαπάνης…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV  79713000-5) (ΚΑΕ 0419). Πιθανής προϋπολ  δαπάνης  28.376,16 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ απλής & χειρουργικής

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΓΑΖΑΣ απλής & χειρουργικής  (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  9.700,00 € συμπ. ΦΠΑ {Πιθανή ποσότητα: 63000 μέτρα,   25400 τεμ } για κάλυψη αναγκών περίπου…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  (CPV 33141620-2,  «ιατρικοί εξοπλισμοί»)  (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  12.370,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΕΝΤΥΠΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια : «ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV   22820000-4)  (ΚΑΕ  1293) » Προϋπολ. δαπάνης 12.470,00 €    συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33192000-2, Ιατρικές προμήθειες) (KAE 1311). Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  26.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %. {Πιθανή ποσότητα: 128.364  τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας ιατρικών αερίων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης, ενοίκιο και μεταφοράς των φιαλών.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια  ιατρικών αερίων,  παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών. Προϋπ. δαπάνης    33.597,97  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο…