Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης του Οξυγόνου.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ »

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια  : «Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV  33696500-0, Αντιδραστήρια  Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359),με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2..εφημερίας – εφεδρικός)καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των…

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου». Προϋπ. δαπάνης   201.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του υπό…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (CPV 33168000-5) (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη…