Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (ΠΛΕΓΜΑΤΑ)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια (χειρουργικών μοσχευμάτων, CPV 33184100-4)  ΠΛΕΓΜΑΤΑ   (KAE 1311) {Πιθανή ποσότητα 80 τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπ. δαπάνης  4.950,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας  χρήσης » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα 33500  τεμ.}. Πιθανής προϋπ. δαπάνης   2.850,00 € συμπ.…