Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα (1) περίπου έτος.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια των κάτωθι Υγειονομικών Αναλωσίμων Υλικών, για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ, για ένα  (1) περίπου έτος. [ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV 33157000-5), ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ)  (CPV…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων  Υλικών για Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης  (CPV 33194100-7)(KAE 1311)  { Α. Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης  (VOLUMAT FRESENIUS)  ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου & Β. Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ουροσυλλεκτών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Ουροσυλλεκτών (CPV 33141615-4 «Σάκοι για ούρα») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 3.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα: 23.865 τεμ.}, με…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV 33140000-3 «ιατρικά αναλώσιμα») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  31.700,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους {Πιθανή ποσότητα:  230.732 τεμ},…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Μεταφορά βιολογικού υλικού

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Μεταφορά βιολογικού υλικού (CPV 60000000-8) «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού») (ΚΑΕ 0439) Ενδεικτικός αριθμός αποστολών περίπου 180 / έτος και σύμφωνα με τις ανάγκες μας, προϋπ. δαπάνης…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας » (CPV 50421200-4) (ΚΑΕ 0887) 1. του αξονικού τομογράφου CT BRIGHTSPEED 2. του ακτινολογικού μηχανήματος PROTEUS XR/α. Προϋπ. δαπάνης 33.852,00…

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212300-6) (ΚΑΕ 0419) 1. Για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ. Προϋπ. δαπάνης 8.835,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, 2. Για την…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ακύρωσης Σ.Δ. για Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχ. Ελέγχου και επαναπροκήρυξή του

Ανακοινώνουμε ότι ο Διοικητής  του Γ. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αρίθμ. 1914/2-4-2020, με ΑΔΑ: ΩΞΚΑ4690ΒΞ-Δ7Γ  απόφασή του ενέκρινε Α) την ακύρωση της αρ. πρωτ.  1862/1-4-2020, με ΑΔΑ: ΨΓ344690ΒΞ-ΕΙΧ και ΑΔΑΜ:20PROC006511689 διακήρυξης για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212300-6) (ΚΑΕ 0419) 1. Για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ. Προϋπ. δαπάνης 8.835,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, 2. Για την…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΝ (ANTIVIRUS) (180) ΘΕΣΕΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΝ  (ANTIVIRUS), εκατόν ογδόντα (180)  ΘΕΣΕΩΝ (CPV 48761000-0 «Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας»)   (ΚΑΕ 7123) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, καθώς και…