Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΌ 31-08-2020 ΕΩΣ 04-09-2020

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού  για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (CPV 33181000-2) (KAE   1311)  για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για περίπου  ένα (1) έτος. Προϋπ. δαπάνης  130.000,00 € συμπ. ΦΠΑ…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 39224300-1) (ΚΑΕ 1381). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  14.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα : 10.139  τεμ., κιλά,…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Μεταφορά Βιολογικού Υλικού

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Μεταφορά  Βιολογικού  Υλικού (CPV 60000000-8) «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού») (ΚΑΕ 0439). Ενδεικτικός αριθμός αποστολών περίπου 130 / έτος και σύμφωνα με τις ανάγκες μας , προϋπ.…

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 24-08-2020 ΕΩΣ 28-08-2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (σεντόνια- υφάσματα), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ειδών ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ {Σεντόνια (CPV 39512100-5) (KAE 1139) Πιθανής δαπάνης  5.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % , Υφάσματα (CPV 19260000-6) (KAE 1529) Πιθανής δαπάνης  2.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο (CPV 60161000-4  «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) Προϋπολ. δαπάνης  27.988,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1)…

Ανακοίνωση ΑΚΥΡΩΣΗΣ διενέργειας Σ.Δ. για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γ.Ν.Ζ. με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR) και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Ανακοινώνουμε ότι ο Διοικητής  του Γ. Ν. Ζακύνθου με την υπ’ αρίθμ. 4781/18-8-2020, (ΑΔΑ: ΩΡΞΧ4690ΒΞ-36Λ)  απόφασή του ενέκρινε Α)  την ΑΚΥΡΩΣΗ της αρ. πρωτ. 4728/14-8-2020  (ΑΔΑ: Ω1ΔΛ4690ΒΞ-ΨΒΩ & ΑΔΑΜ: 20PROC007185959) διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν.Ζ., για την ανάθεση του έργου:…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες για την εναρμόνιση με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου   με το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679)  και παροχή υπηρεσιών…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες αποκομιδής  νοσοκομειακών  αποβλήτων» (CPV 90524100-7)  (ΚΑΕ 0846) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους { 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων 2) Υπηρεσίες επεξεργασίας…