Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ μιας χρήσης

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ μιας χρήσης (CPV 33141310-6) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 12.419,355 € προ ΦΠΑ ή 15.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. {Πιθανής ποσότητας  233.700  τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών: ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια  των ειδών:  ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ  (KAE  1311) {CPV 33141115-9 «Ιατρικό Βαμβάκι» & 33198000-4 «Νοσοκομειακά Είδη Από Χαρτί»}   (Πιθανή ποσότητα 8.075 κιλά) για κάλυψη αναγκών ενός (1) περίπου…