Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212300-6) (ΚΑΕ 0419) 1. Για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ. Προϋπ. δαπάνης 8.835,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, 2. Για την…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΝ (ANTIVIRUS) (180) ΘΕΣΕΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΝ  (ANTIVIRUS), εκατόν ογδόντα (180)  ΘΕΣΕΩΝ (CPV 48761000-0 «Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας»)   (ΚΑΕ 7123) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, καθώς και…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (CPV 38432000-2) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Δεικτών Καρδιακής Λειτουργίας} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των…

Διενέργεια Επαναληπικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(CPV 33192000-2, Ιατρικές προμήθειες) (KAE 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  14.499,75 € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα: 30.564  τεμάχια}  για κάλυψη αναγκών περίπου, ενός (1)…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV 33141620-2, «ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  2.826,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους .…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ και ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (CPV  33141110-4) και  ΝΑΡΘΗΚΕΣ  (CPV  33141760-5) (ΚΑΕ 1311). Προϋπ. δαπάνης   8.470,00  € συμπ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων Πήξεως (CPV 38434570-2, Συσκευές αιματολογικών αναλύσεων) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την…

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV  39224300-1) (ΚΑΕ 1381)  & ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (CPV 39221180-2) ( ΚΑΕ 1129).  Προϋπ. δαπάνης  4.599,55 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 17.073,56 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: 1.«Υπηρεσίες  επισκευής  και συντήρησης  εξοπλισμού Ακτινογραφίας » του    αξονικού   τομογράφου   CT    BRIGHTSPEED   & του ακτινολογικού μηχανήματος  PROTEUS XR/α , προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,…