Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ανώτατης προϋπ. δαπάνης   6.854,84 € προ ΦΠΑ ή 8.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων β. Σακόφιλτρων και γ. Πρόφιλτρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια α. Αναλώσιμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής β. Σακόφιλτρων    και γ. Πρόφιλτρων  (CPV  42512500-3 «Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων») (KAE 1439) προϋπολ. δαπάνης  3.689,39 € προ ΦΠΑ ή   4.574,84…

Διενέργεια Ηλ. Δ.Α.Δ. , για την για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ «(CPV 33181000-2) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», (KAE   1311) για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ .…

Διενέργεια Επαναληπτικού (τρις) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού  (τρις) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν  (1)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »  (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)  ο οποίος…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας Nοσοκομειακών Aποβλήτων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς , διάθεσης και επεξεργασίας  Νοσοκομειακών Αποβλήτων(CPV 90524100-7 (KAE 0846), Προϋπολ. δαπάνης  50.000,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους, …

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια  : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV 33696200-7) (KAE   1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή}καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων ».Προϋπολ. δαπάνης 71.000.00…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια : «Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος (CPV 38432100-3, Συσκευές ανάλυσης αερίων) (KAE   1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος} καθώς και  των αναλωσίμων…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών : «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια των  ειδών : «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 22900000-9) (ΚΑΕ 1719), ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8) (ΚΑΕ 1261)  »Προϋπολ. δαπάνης 15.300,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1)…

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: « Α) Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας , Β) Ειδών Εστίασης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια :« Α) Διαφόρων  Ειδών Καθαριότητας (CPV  39224300-1) (ΚΑΕ 1381) και Β) Ειδών Εστίασης (CPV 39221180-2) ( ΚΑΕ 1129) »,Προϋπολ. δαπάνης 13.000,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου …

Διενέργεια Επαναληπτικού (δις) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Επαναληπτικού  (δις) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν  (1)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ »  (CPV 71317210-8, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (ΚΑΕ 0419)  ο οποίος…