Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ανακοίνωση αναβολής διενέργειας Π.Μ.Δ. για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου  ανακοινώνει την αναβολή διενέργειας του Π.Μ.Δ.  για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης,  που είχε ορισθεί για την  Τετάρτη  5 Ιουλίου του 2017 {σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 4101/21-6-2017, ΑΔΑ: 6ΔΛΠ4690ΒΞ-Η68 & ΑΔΑΜ: 17PROC001568531 διακήρυξη του Νοσοκομείου}. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω9ΡΙ4690ΒΞ-ΗΙΠ  , 78ΨΓ4690ΒΞ-ΝΦΠ }