Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ανακοίνωση μετάθεσης ανάρτησης διακηρύξεων ΠΜΔ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου έχοντας υπόψη την αρίθμ. 8/16-2-2017 απόφαση του Δ.Σ.

{Θέμα:  5ον  (ΑΔΑ: ΩΛΔ04690ΒΞ-Μ5Μ) &  6ον (ΑΔΑ: ΩΡΕ24690ΒΞ-ΔΚ2) }

Ανακοινώνει την  μετάθεση ανάρτησης  διακηρύξεων  ΠΜΔ αντιδραστηρίων + ορθοπεδικών

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ 6Τ434690ΒΞ-Ν7Ν