Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μετάθεσης ημερομηνίας ανάρτησης διακήρυξης

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου έχοντας υπόψη την αρ. 8/16-2-2017 απόφαση του Δ.Σ.  ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ για τις 20-4-2017, την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης {στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ} του ΗΛΕΚΤΡ. ΔΑΔ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

(Πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών (κα Θεοδωρίτση,  τηλ. 2695 3 60606)