Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Απόφαση ματαίωσης διενέργειας ΠΜΔ ανάθεσης του έργου: Υπηρεσία μετρήσεων από ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ

Σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 6209/14-9-2017 με ΑΔΑ:  Ψ7ΠΞ4690ΒΞ-ΟΒΓ  απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν.Ζ. , Ματαιώνεται η διεξαγωγή του ΠΜΔ με αρ. πρωτ. 6122/12-9-2017, με ΑΔΑ:  73ΜΗ4690ΒΞ-ΠΨ4  και ΑΔΑΜ: 17PROC001932992 διακήρυξης,  για την ανάθεση του έργου:  Υπηρεσία μετρήσεων από ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ (CPV 90721600-3 «Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών») (ΚΑΕ 0429), προϋπολ. δαπάνης 2.870,00  € συμπ.  ΦΠΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή.