Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διακήρυξη 2/ 2017 για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Άνω των Ορίων για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 63Ι04690ΒΞ-ΩΘΜ