Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 1/ 2017 ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΘΝ. ΔΑΔ Άνω των Ορίων προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΘΝ. ΔΑΔ  Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: ΨΟΥΜ4690ΒΞ-ΡΚ1