Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διακήρυξη αρίθμ. 3/ 2017 Ηλεκτρ. Δ.Α.Δ. για την Καθαριότητα κτιρίων

Διακήρυξη  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2015) κάτω των ορίων, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: ΡΨ5Α4690ΒΞ-ΧΒ3