Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 4/ 2017 ΗΛΕΚΤΡ. ΔΑΔ για την προμήθεια ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡ.  Δ.Α.Δ.  κάτω των Ορίων για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: ΩΛΘ04690ΒΞ-Ω71