Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρίθμ. 5/ 2017 ΗΛΕΚΤΡ. ΔΑΔ για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, προϋπολ. δαπάνης 134.996,59  € συμπ. ΦΠΑ,   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 6ΑΔΧ4690ΒΞ-6ΚΣ