Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικού Π.Μ.Δ. για την Προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτικό ΠΜΔ για την  1. Προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος  2. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 3. Προμήθεια αναλωσίμων (εκτός χαρτιού) και ανταλλακτικών. Για  χρονικό διάστημα (5) ετών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 6.500,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 69464690ΒΞ-ΑΛΒ }