Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια « ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ προϋπ. δαπάνης 3.278,17 συμπ. ΦΠΑ (CPV  33141500-5  Αναλ. Αιματολογικά Προϊόντα, ΚΑΕ 1311, προϋπ. δαπάνης 878,17  συμπ. ΦΠΑ 24%) & (33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα, ΚΑΕ 1359, προϋπ. δαπάνης 2.400,00  συμπ. ΦΠΑ 13% ), για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή