Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικού ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «Χειρουργική γάζα  (CPV  33141119-7) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 1.305,15  € συμπ. ΦΠΑ 13% & 24% και «Ιατρική γάζα  (CPV  33141114-2) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 8.956,30 € συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή