Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Δ. για την ανάθεση του έργου Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Β) του πετρελ. Πυροσβ. συγκροτήματος

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου  Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  Β) του πετρελ. Πυροσβ. Συγκροτήματος  (CPV  50532300-6) (ΚΑΕ  0887) Προϋπ. δαπάνης  2.703,20  € συμπερ. ΦΠΑ. Με κριτήριο κατακύρωσης την  Χαμηλότερη Τιμή. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ψ4ΒΧ4690ΒΞ-57Ζ}