Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ ετήσιας συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. HOSPAL τύπου INTEGRA

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει  Π.Μ.Δ.,  για την ανάθεση του έργου  «ετήσια  προληπτική συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν.   HOSPAL τύπου INTEGRA (CPV 50421000-2)  (KAE 0887). Προϋπ. δαπάνης  30.960,00  € προ  ΦΠΑ. Με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7Ι7Μ4690ΒΞ-6ΝΡ}