Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διακήρυξη ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου: Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55523000-2) (ΚΑΕ 0419)

για κάλυψη αναγκών περίπου  (1) έτους, προϋπ. δαπάνης 40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:  6ΑΦ34690ΒΞ-ΘΦΒ