Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου  «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων»  (CPV 45259000-7)  (KAE 0439)  για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης  20.560,86 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ανά μήνα . Με κριτήριο κατακύρωσης: την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου ανά μήνα.  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΡΥΖΑ4690ΒΞ-7Τ3 }