Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την ανάθεση του έργου:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (CPV 79211000-6 «Λογιστικές υπηρεσίες») (ΚΑΕ 0439)προϋπ. δαπάνης   13.510,00 € συμπερ. και του Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ….  6ΗΑΟ4690ΒΞ-Π76