Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας   (CPV 90922000-6 «καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων») (ΚΑΕ 0439) προϋπ. δαπάνης  3.025,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ….  6ΨΡΩ4690ΒΞ-ΒΒΕ