Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ

 

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό,  για την προμήθεια «ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ  (CPV  30197641-1) (ΚΑΕ 1311 )» προϋπ. δαπάνης 3.620,26 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Συνημμένα

FileDescriptionDate addedFile size
ΠΜΔ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ (ΑΔΑΜ)22/09/2017 13:14 441 KB
ΤΕΥΔ ΠΜΔ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ22/09/2017 13:14 188 KB