Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ για «Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου »

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό 1. Για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ.  Προϋπ. δαπάνης   9.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 2. Για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.  Προϋπ. δαπάνης 5.210,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (CPV  79212300-6 «Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου») (ΚΑΕ 0439), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ….  ΨΒΧΧ4690ΒΞ-ΨΟΛ