Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΜΔ προμήθειας Προγράμματος Ποιότητας Των Ορολογικών Εξετάσεων (Εσωτερικού – εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου)

ΤΟ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Π.Μ.Δ. για την προμήθεια Προγράμματος Ποιότητας Των Ορολογικών Εξετάσεων (Εσωτερικού – εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου) Αιμοδοσίας, για 1 έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: 63ΤΩ4690ΒΞ-ΛΣΤ