Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση του έργου: 

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  εξοπλισμού ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – (CPV50413200-5) (ΚΑΕ 0439),

με κριτήριο κατακύρωσης  την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Προϋπ. δαπάνης 2.498,87 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους

Η δαπάνη   θα   βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ: Ψ7ΦΤ4690ΒΞ-88Ο