Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. 6 / 2016

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ.  6 / 2016  (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 47854, ΑΔΑ: ΩΥΕ74690ΒΞ-ΡΓ0, ΑΔΑΜ: 17PROC002151590)  του Ηλ. ΔΑΔ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV  33696500-0) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΟ:  7ΤΤΛ4690ΒΞ-ΖΟΧ