Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια επαναληπτικού ΠΜΔ για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΜΔ για την προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών»,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  2.067,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΕΓΧ4690ΒΞ-ΜΡΙ }