Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια επαναληπτικού ΠΜΔ για την προμήθεια: ειδών καθαριότητας, εστίασης και απορρυπαντικών

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΜΔ για την προμήθεια:  ειδών καθαριότητας, εστίασης και  απορρυπαντικών,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης   12.376,26 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΓ3Φ4690ΒΞ-ΣΜΙ }