Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ ανάθεσης Αποκομιδής, μεταφοράς, διάθεσης και επεξεργασίας των νοσοκομειακών αποβλήτων

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την ανάθεση του έργου 1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων ( CPV 90524400-0)  (ΚΑΕ 0439) 2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων  2α) αποτέφρωση  2β) αποστείρωση. ( CPV 90524000-6) (ΚΑΕ 0439), προϋπολ. δαπάνης 25.206,07 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6ΔΡΨ4690ΒΞ-Ε3Ρ }