Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την ανάθεση  του έργου «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ», προϋπ. δαπάνης  2.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 65ΡΟ4690ΒΞ-Φ26}