Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την ανάθεση του έργου Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο (CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439), προϋπολ. δαπάνης 31.500,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΟΦΔ4690ΒΞ-ΚΘΧ   }