Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου  Διανομή των γευμάτων  στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών Τροφοδοσίας  (CPV 55523000-2) (ΚΑΕ 0419), για κάλυψη αναγκών περίπου  (1) έτους.  Προϋπ. δαπάνης  40.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΚΡ24690ΒΞ-ΚΔΡ }