Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: Μεταφορά βιολογικού υλικού

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού») (CPV 60000000-8)  (ΚΑΕ 0439), προϋπ. δαπάνης 6.180,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΗΩΓ4690ΒΞ-1ΘΠ }