Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την ανάθεση του έργου  Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας  (CPV 90922000-6 «καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων») (ΚΑΕ 0439), για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  3.025,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΖΞΛ4690ΒΞ-ΡΙΗ }