Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Π.Μ.Δ. για την ανάθεση του έργου:« Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν  (1)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » για το προσωπικό του Γ. Ν. Ζ., για ένα  (1) έτος. Σύνολο ωρών ετήσιας απασχόλησης 260 ώρες περίπου. Προϋπ. δαπάνης 3.900,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΖΘΔ4690ΒΞ-Υ31 }