Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: Συντήρηση 3 καυστήρων & 3 ατμογεννητριών

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την ανάθεση του έργου: Ετήσια Συντήρηση 3 καυστήρων & 3 ατμογεννητριών RIELO (CPV  50532300-6) (ΚΑΕ  0887).  Προϋπ. δαπάνης  6.500,00  € συμπερ. ΦΠΑ.  Με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  73Δ14690ΒΞ-Λ2Ρ}