Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: συντήρηση εξοπλισμού Ακτινογραφίας

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την ανάθεση του έργου  «Υπηρεσίες  επισκευής  και συντήρησης  εξοπλισμού Ακτινογραφίας» (CPV  50421200-4) (ΚΑΕ  0887), για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.  Προϋπ. δαπάνης  53.997,00  € συμπερ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΚΡΖ4690ΒΞ-39Ε  }