Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ 1. Για την ανάδειξη ενός (1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, προϋπ. δαπάνης   8.835,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%  & 2. Για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, προϋπ. δαπάνης 4.464,00   € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω7ΕΞ4690ΒΞ-Ο6Χ}