Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ,  για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ εργαστηρίων ΕΚΤΟΣ αναλυτών»  (KAE  1359)  (CPV 33695000-8 «Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα » )   Προϋπ. δαπάνης 44.900,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης  την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 7Χ7Κ4690ΒΞ-ΞΛΛ }