Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV 24455000-8) (KAE 1351),  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.  Προϋπολ. δαπάνης 11.000,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή και με ημερομηνία διενέργειας  την Τρίτη  1 Αυγούστου   2017 και ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΝ964690ΒΞ-5ΓΨ }