Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ »

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ  για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ » (CPV 24962000-5) (KAE 1899),   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους , προϋπολ. δαπάνης 17.868,40 € συμπερ. ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή και με ημερομηνία διενέργειας  την Παρασκευή 25 Αυγούστου του 2017 και ώρα 11:30. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΦΧΞ4690ΒΞ-ΥΗ4}