Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ενός (1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, (CPV 30121200-5 «φωτοαντιγραφικές συσκευές») (ΚΑΕ 9749). Προϋπ. δαπάνης  6.400,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 6Δ514690ΒΞ-76Δ }